วิสัยทัศน์กรมสรรพสามิต : : องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน Dynamic Organization for World-class Tax Collection Standard, Social : :
ค้นหา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
ตั้งอยู่ที่ ๗๒/๑ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
 
   
   
   
นางดรุณี จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
   
   
   
นางฤทัย มีสุข
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายไชยวัฒน์ มหามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
นายสมควร พลอยดี
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม
นายสุจินต์ แซ่ลี้
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
         
นายนพรัตน์ จรรยาวรางกูร
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์
นายนิมิตร ศรีศิริโชคชัย
สรรพสามิตพื้นที่สาขานางรอง
นายทอง มีศรี
สรรพสามิตพื้นที่สาขาพุทไธสง
นายเกรียงศักดิ์ ไชยคุณ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาประโคนชัย
         

ค่านิยมกรมสรรพสามิต ( S-T-A-R-S) : : S :: Standardization (ความมีมาตรฐาน) T :: Trasparency (ความโปร่งใส) A :: Accountability (จิตสำนึกความรับผิดชอบ) R :: Rapid & Simplicity (ความรวดเร็วและเรียบง่าย) S :: Satisfaction (ความพึงพอใจ) : :